First Give in Wales

First Give launches in South Wales!

The 2016/17 academic year sees our first expansion outside of our Greater London and Essex region and we are delighted to be working with 25 schools across South Wales.

From Newport, through Cardiff to Swansea and out across the beautiful Welsh Valleys, by the end of the year, we will work with around 4,500 students who, through the programme, will win a total of £40,000 for local charities they have chosen to represent. We will be working with both English and Welsh language schools, faith schools and general mainstream schools.

Many of our schools in Wales are delivering First Give through the Welsh Baccalaureate. This is part of the Welsh national curriculum and encompasses global citizenship, community inclusion and public speaking skills. However, First Give is suitable for many curriculum areas and is also being used as a Baby Bacc͛ in order to enable students to develop relationships and professional skills for the Community Challenge in their Welsh Baccalaureate. You can find out more about the Welsh Baccalaureate here.

Our work in Wales is being led by our Programme Manager, Leon Ward, who lives in Cardiff and is learning the Welsh language.

Lansio ‘First Give’ yn Ne Cymru!

Yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17 byddwn yn ehangu am y tro cyntaf tu allan i ardaloedd Llundain Fawr ac Essex, ac rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda 25 o ysgolion ar draws De Cymru.

O Gasnewydd, trwy Gaerdydd i Abertawe ac ar draws Cymoedd prydferth Cymru, erbyn diwedd y flwyddyn, byddwn yn gweithio gydag oddeutu 4,500 o fyfyrwyr a fydd, fel rhan o’r rhaglen, yn ennill cyfanswm o dros £40,000 ar gyfer elusennau lleol y maent wedi dewis eu cefnogi. Byddwn yn gweithio gydag ysgolion Cymraeg a Saesneg, ysgolion ffydd ac ysgolion cyffredinol yn y brif ffrwd .

Mae nifer o’n hysgolion yng Nghymru’n cyflwyno First Give fel rhan o Fagloriaeth Cymru. Mae hwn yn rhan o gwricwlwm cenedlaethol Cymru ac yn cynnwys dinasyddiaeth fyd-eang, cynhwysiant cymunedol a sgiliau siarad cyhoeddus. Fodd bynnag, mae First Give yn addas ar gyfer sawl maes cwricwlwm ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio fel ‘Bagloriaeth Fach’ er mwyn galluogi myfyrwyr i ddatblygu perthynas a sgiliau proffesiynol ar gyfer yr Her Gymunedol ym Magloriaeth Cymru. Gallwch ddarganfod mwy am Fagloriaeth Cymru yma. 

Arweinir  ein gwaith yng Nghymru gan ein Rheolwr Rhaglen, sef Leon Ward, sy’n byw yng Nghaerdydd ac yn dysgu’r iaith Gymraeg.