Estyn allan i genhedlaeth newydd o gefnogwyr

Mae First Give yn cefnogi myfyrwyr i ddysgu am faterion cymdeithasol yn eu cymunedau. Trwy’r rhaglen, bydd myfyrwyr yn dewis yr elusennau maen nhw’n dymuno eu cefnogi trwy ymgyrchoedd cymunedol.

£814,500

Cyfanswm o £814,500 wedi’i ddyrannu i elusennau (2014-2020)

£175,210

Cyfanswm o £175,210 wedi’i godi gan fyfyrwyr (2014-2020)

909

Cyfanswm o 909 o elusennau buddugol (2014-2020)

  • Iechyd
  • Iechyd Meddwl
  • Cydlyniant Cymunedol

Y tri mater cymdeithasol mwyaf poblogaidd a ddewiswyd gan fyfyrwyr ers 2018 yw

170

o ysgolion (2020/21)

31,347

o fyfyrwyr (2020/21)

Sut mae’r rhaglen yn gweithio

Dysgu

Bydd myfyrwyr yn dysgu am faterion cymdeithasol yn eu cymunedau ac yn dewis y materion pwysicaf iddyn nhw.

Ymchwilio

Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i elusennau sy’n gweithio yn eu cymunedau, ac fel dosbarth, byddant yn dewis elusen i’w chynrychioli.

Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gwrdd â chi

Rydych chi wedi cael eich dewis gan ddosbarth o fyfyrwyr! Dylech gael gwahoddiad i gwrdd â’r dosbarth er mwyn i chi allu siarad gyda nhw am sut i gynllunio prosiectau ymgyrch gymunedol i’ch helpu chi.

Lawr lwythwch eich pecyn gwybodaeth i elusennau, gan gynnwys cwestiynau cyffredin a allai’r myfyrwyr eu gofyn i chi.

Cynllunio a chyflawni

Bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn cyflawni ymgyrch gymunedol (codi arian, codi ymwybyddiaeth, gwirfoddoli) i gefnogi eu helusennau.

Cyflwyno

Bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau siarad cyhoeddus ac yn creu cyflwyniadau creadigol ynglŷn â gwaith eu helusen a’r hyn y mae eu dosbarth wedi’i wneud i’w cefnogi.

Rownd Derfynol yr Ysgol

Bydd un grŵp yn cael ei ddewis i gynrychioli pob dosbarth yn Rownd Derfynol First Give eich ysgol. Bydd panel o feirniaid yn marcio pob dosbarth yn seiliedig ar eu hymgyrch gymunedol a’u cyflwyniadau. Bydd y dosbarth buddugol yn ennill grant First Give o £1,000 ar gyfer eu helusen.

Profiad o’r Rownd Derfynol

Mae Rowndiau Terfynol First Give yn ddathliad o waith y grŵp blwyddyn cyfan. Maen nhw’n gyfle i fyfyrwyr sefyll ar eu traed a siarad am y materion sydd o bwys iddyn nhw ac i arddangos eu hymgyrch gymunedol. Bydd pob ysgol yn cynnal y Rownd Derfynol ychydig yn wahanol, ond maen nhw’n ddigwyddiadau llawn ysbrydoliaeth!

Ymunwch â Rownd Derfynol First Give eich dosbarth i ddathlu’r holl waith caled maen nhw wedi’i wneud i gefnogi eich achos.

Sut alla i ymuno gyda Rownd Derfynol yr Ysgol

Mae croeso i gynrychiolwyr o elusennau i fynychu’r Rownd Derfynol First Give mewn ysgolion lle mae’r myfyrwyr wedi dewis eu helusen. Fel arfer, mae’r ysgol yn dueddol o gydlynu’r gwahoddiadau eu hunain, ond os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yma yn First Give

Sut mae fy elusen yn derbyn yr arian?

Os ydych chi’n ennill y wobr o £1,000, bydd First Give yn anfon siec atoch. Bydd unrhyw arian a gesglir gan bobl ifanc yn cael ei anfon yn uniongyrchol atoch chi gan yr ysgol.

Astudiaeth achos elusen

Ffordd wych o adeiladu ar ein rhwydwaith o gefnogwyr ifanc

Ronda Browne, Young Carers of Barking and Dagenham

Bu un o’r dosbarthiadau yn Ysgol Gymunedol Jo Richardson yn cefnogi elusen Young Carers of Barking and Dagenham. Buom yn siarad gyda Ronda Browne, cynrychiolydd o’r elusen a gwelsom fod y myfyrwyr wedi cynnal ystod o weithgareddau i’w cefnogi, gan gynnwys digwyddiadau codi arian, yn ogystal â gwahodd Blwyddyn 7 i ymuno mewn ymgyrch i gasglu bwyd ar gyfer banc bwyd yr elusen. Er na wnaethon nhw ennill y grant o £1,000, roedd Ronda yn hynod o falch o’r effaith a gafwyd gan y myfyrwyr.

Llwyddodd y myfyrwyr y buom yn ymgysylltu â nhw drwy raglen First Give i godi digon o arian i gynnal gwerth 3 mis o weithgareddau. Ar ben hynny, fe wnaethon nhw gasglu bwyd ac eitemau hanfodol eraill i gefnogi’r 65 teulu sy’n defnyddio ein banc bwyd.

Pwy sydd wedi cymryd rhan?