Pobl ifanc llawn cymhelliant sy’n barod i ddefnyddio eu sgiliau i wella bywydau pobl eraill o fewn eu cymunedau.

Ein nod yw sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn fwy caredig, yn anhunanol, yn fwy ymwybodol o faterion cymdeithasol ac yn meddu ar y sgiliau a’r hyder i annog newid cymdeithasol. Rydym ni’n dibynnu ar ein cefnogwyr hael i gyflawni hyn.

Mae First Give yn elusen yn y DU sy’n gweithio mewn partneriaeth gydag oddeutu 170 o ysgolion – mae hynny’n golygu oddeutu 30,000 o bobl ifanc yn dysgu mwy am ymgyrchoedd cymunedol, ac yn rhoi’r wybodaeth honno ar waith. Ers i ni ddechrau yn 2014, rydym ni wedi gweithio gyda chyfanswm o 117,626 o bobl ifanc mewn ysgolion ledled y wlad.

Dyma gipolwg ar effaith y rhaglen dros y cyfnod hwnnw.

88%

o fyfyrwyr yn nodi bod eu hymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol yn eu cymuned wedi cynyddu (2018/2019)

93%

o fyfyrwyr yn dweud eu bod am gynnal mwy o ymgyrchoedd cymunedol neu’n dymuno gwneud hynny yn y dyfodol o ganlyniad i First Give (2018/19)

100%

o athrawon yn dweud bod First Give wedi ysbrydoli cydwybod gymdeithasol (2018/19)

199

o ysgolion (2020/21)

90%

o fyfyrwyr yn nodi eu bod wedi gwella eu sgiliau mewn o leiaf un o’n meysydd sgiliau allweddol (2018/19)

36,207

o fyfyrwyr (2020/21)

Rydw i’n meddwl bod First Give yn syniad gwych i helpu plant i sylweddoli’r hyn y gallan nhw ei wneud, yn bersonol ac fel grŵp, i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r byd o’u cwmpas.

Dan Smith, Cyfansoddwr a chanwr, Bastille Llysgennad First Give

Sut ydym ni’n cyflawni’r rhaglen?

Mae’r rhaglen First Give wedi’i llunio i rymuso pob dosbarth ar draws grŵp blwyddyn gyfan mewn ysgol, ac mae’n codi ymwybyddiaeth ac yn hybu ymdeimlad o gyfrifoldeb personol. Mae’r rhaglen o weithgareddau a gweithdai wedi’u hwyluso dros gyfnod o wyth wythnos yn cynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol, ac maent yn helpu i gynyddu dealltwriaeth, hyder a sgiliau bywyd gwerthfawr, wrth i’r myfyrwyr gymryd rhan mewn ymgyrchoedd cymunedol i gynnig cefnogaeth uniongyrchol i’r elusennau lleol a ddewiswyd ganddynt.

Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddysgu am faterion cymdeithasol, ymchwilio i’r hyn sy’n cael ei wneud yn eu cymunedau, cwrdd ag elusennau sy’n cymryd rhan, cynllunio a chynnal gweithgareddau ymgyrch gymunedol, cyflwyno ac eirioli ar ran yr elusen a ddewiswyd ganddynt, ac yn olaf i gynrychioli’r elusen honno yn Rownd Derfynol First Give yr ysgol.

Lawr lwythwch ein dogfen Achos dros Gefnogi am ragor o fanylion.

Ers sefydlu First Give yn wreiddiol yn 2014, mae cyrhaeddiad ac effaith y rhaglen wedi mynd o nerth i nerth. Gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn gyrraedd llawer iawn mwy o bobl ifanc a helpu’r genhedlaeth nesaf i fod yn fwy hael ac yn fwy ymwybodol o’r gymdeithas.

Sinclair Beecham, Entrepreneur Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Sut mae’r arian yn cael ei wario?

Mae 85% o’n cyllideb yn cael ei wario ar gefnogi ysgolion i ddarparu’r rhaglen First Give, megis darparu hyfforddiant i athrawon, cyflwyno mewn gwasanaeth boreol, llyfrau ar gyfer myfyrwyr ac adnoddau ar gyfer athrawon. Mae’r 15% sy’n weddill yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gweithio gyda chymaint o ysgolion â phosibl yn y ffyrdd mwyaf effeithlon a chreadigol â posibl.

 

Astudiaeth achos Myfyriwr

Effaith hirdymor rhaglen First Give

Myfyrwyr, The Holy Cross School

Cytunodd grŵp o fyfyrwyr o ysgol The Holy Cross School i gwrdd â ni flwyddyn ar ôl ennill eu Rownd Derfynol First Give yn yr ysgol i drafod eu cefnogaeth barhaus o waith yr elusen.

Fe wnaethon nhw godi dros £400 tuag at eu helusen, Staywell, yn ogystal â’r grant First Give gwerth £1,000. Ond doedd hynny ddim yn ddigon i’r criw. Ers hynny, fe wnaethon nhw barhau i gefnogi Staywell drwy wirfoddoli yng nghanolfan breswyl yr elusen, yn ogystal â chynnal digwyddiadau eraill i godi arian y tu allan i’r ysgol!

Mae First Give yn bendant wedi ein cynorthwyo i gynnal ymgyrchoedd cymdeithasol. Yn aml iawn, er eich bod chi eisiau helpu, gall fod yn anodd gwneud hynny, yn enwedig pan ydych chi’n ifanc. Llwyddodd First Give i’w wneud yn haws.

Ein harianwyr cyntaf

Ein partneriaid ariannu

Sut allwch chi ddarganfod mwy?

Byddem ni wrth ein bodd yn siarad gyda chi ynglŷn â sut y gallai eich cyfraniad wneud gwahaniaeth i fyfyrwyr ac i’r gymuned leol. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt, a bydd ein Cyfarwyddwr, Louisa Searle, mewn cysylltiad i drafod sgwrs ffôn.

Cysylltwch â ni