Grymuso eich myfyrwyr i weithio gyda’i gilydd i wneud gwahaniaeth.

Trwy gynllun gwaith sy’n cynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol, mae ein rhaglen yn annog myfyrwyr i ymgysylltu gyda’u cymuned ac i wneud gwahaniaeth i achosion sydd o bwys iddyn nhw drwy ymgyrchoedd cymunedol.

Sut mae’r rhaglen yn gweithio

Dysgu

Bydd myfyrwyr yn dysgu am faterion cymdeithasol yn eu cymunedau ac yn dewis y materion pwysicaf iddyn nhw.

Ymchwilio

Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i elusennau sy’n gweithio yn eu cymunedau, ac fel dosbarth, byddant yn dewis elusen i’w chynrychioli.

 

Cyfarfod

Bydd elusennau’n cael gwahoddiad i gwrdd â’r dosbarth, er mwyn i fyfyrwyr allu dysgu mwy am eu gwaith a sut y gallant eu helpu.

 

Cynllunio a chyflawni

Bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn cyflawni ymgyrch gymunedol (codi arian, codi ymwybyddiaeth, gwirfoddoli) i gefnogi eu helusennau.

 

Cyflwyno

Bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau siarad cyhoeddus ac yn creu cyflwyniadau creadigol ynglŷn â gwaith eu helusen a’r hyn y mae eu dosbarth wedi’i wneud i’w chefnogi.

 

Rownd Derfynol yr Ysgol

Bydd un grŵp yn cael ei ddewis i gynrychioli pob dosbarth yn Rownd Derfynol First Give eich ysgol. Bydd panel o feirniaid yn marcio pob dosbarth yn seiliedig ar eu hymgyrch gymunedol a’u cyflwyniadau. Bydd y dosbarth buddugol yn ennill grant First Give o £1,000 ar gyfer eu helusen.

 

Profiad o Rownd Derfynol yr Ysgol

Mae Rowndiau Terfynol First Give yn ddathliad o waith y grŵp blwyddyn cyfan. Maen nhw’n gyfle i fyfyrwyr sefyll ar eu traed a siarad am y materion sydd o bwys iddyn nhw ac i arddangos eu hymgyrch gymunedol. Bydd pob ysgol yn cynnal y Rownd Derfynol ychydig yn wahanol, ond maen nhw’n ddigwyddiadau llawn ysbrydoliaeth!

E-bostiwch info@firstgive.co.uk i ddarganfod mwy am sut yr ydym ni’n bodloni gofynion eich cwricwlwm.

Beth yw hyd y rhaglen?

Mae’r rhaglen First Give yn cynnwys Gwasanaeth Lansio, wyth gwers 50 munud o hyd, Gweithdy a’r Rownd Derfynol. Mae rhai ysgolion yn darparu’r gwersi hyn yn wythnosol (gan gymryd tua 12 wythnos i gyd), ac mae rhai’n cynnal y rhaglen dros gyfnod o ddau ddiwrnod llawn neu fwy y tu allan i’r amserlen arferol (gan gwblhau’r rhaglen mewn un hanner tymor). Gall y Rheolwr Rhaglen a benodir ar eich cyfer eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r amserlen orau ar gyfer eich ysgol

Sut mae’n cyd-fynd â’r cwricwlwm?

Mae First Give yn bodloni nifer o wahanol feysydd cwricwlwm yng Nghymru a Lloegr. Gellir dysgu’r rhaglen o fewn unrhyw faes o’ch dewis chi o fewn y cwricwlwm.

Lawr lwythwch ein Canllaw i Gysylltiadau’r Cwricwlwm i ddarganfod mwy.

Pecyn First Give

Bydd eich ysgol chi’n cyfrannu £500 er mwyn cynnal rhaglen First Give. Yn gyfnewid am hyn, byddwch chi’n derbyn:

 

Yr holl adnoddau sydd arnoch eu hangen i ddarparu’r rhaglen:

  • Cynlluniau gwers a fideos briffio ar gyfer gwersi
  • Cynllun gwaith gan gynnwys cyflwyniadau PowerPoint ar gyfer pob gwers
  • Copi caled o’n Gwerslyfr Myfyrwyr ar gyfer pob myfyriwr yn y grŵp.

Pedwar sesiwn wedi’u hwyluso gan First Give:

  • Sesiwn briffio athrawon
  • Gwasanaeth i Lansio’r Rhaglen
  • Gweithdy Sgiliau Cyflwyno
  • Rownd Derfynol eich Ysgol.

Mae sesiynau o bell ar gael os oes angen

Grant gwarantedig o £1,000 er budd yr elusen a ddewiswyd gan y dosbarth

Noder, mae First Give yn cynnig yr uchod yn Saesneg neu’n Gymraeg

Effaith y rhaglen

88%

o fyfyrwyr yn nodi bod eu hymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol yn eu cymuned wedi cynyddu (2018/2019)

93%

o fyfyrwyr yn dweud eu bod am gynnal mwy o ymgyrchoedd cymunedol neu’n dymuno gwneud hynny yn y dyfodol o ganlyniad i First Give (2018/19)

100%

o athrawon yn dweud bod First Give wedi ysbrydoli cydwybod gymdeithasol (2018/19)

90%

o fyfyrwyr yn nodi eu bod wedi gwella eu sgiliau mewn o leiaf un o’n meysydd sgiliau allweddol (2018/19)

36,207

o fyfyrwyr (2020/21)

199

o ysgolion (2020/21)

Astudiaeth achos Myfyriwr

Dathlu ymgyrch gymunedol gan bob ifanc yn Ark Acton Academy

Myfyriwr, Ark Acton Academy

Mae’r Rownd Derfynol yn Ark Acton Academy bob amser wedi bod yn ddigwyddiad cyffrous yng nghalendr yr ysgol. Mae’n gyfle blynyddol i fyfyrwyr siarad am y pethau sydd o bwys iddyn nhw. Bu myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymgyrch gymunedol i godi ymwybyddiaeth ac arian tuag at yr elusennau a ddewiswyd ganddynt. Ar ben hynny, llwyddodd y dosbarth buddugol, a oedd yn cefnogi’r elusen leol Acton Homeless Concern, i drefnu casglu dillad cynnes a rhoddion eraill er budd lloches yr elusen ar gyfer pobl ddigartref.

Fy hoff beth am gymryd rhan yn rhaglen First Give oedd y Rownd Derfynol. Dyma’r foment pan ddaeth popeth at ei gilydd, ac fe gawsom ni’r cyfle i rannu sut wnaeth ein dosbarth cofrestru helpu ein helusen.

Cymryd rhan

Cysylltwch gyda’n tîm i ddarganfod sut all eich ysgol chi cymryd rhan

Cysylltwch â ni