Sut mae’r rhaglen yn gweithio

Rydym ni’n gweithio gydag ysgolion uwchradd i ysbrydoli a grymuso pobl ifanc i weithredu ac i fynd i’r afael â materion cymdeithasol.

Dros gyfres o wyth gwers, bydd myfyrwyr yn:

Dysgu

Bydd myfyrwyr yn dysgu am faterion cymdeithasol yn eu cymunedau ac yn dewis y materion pwysicaf iddyn nhw.

Ymchwilio

Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i elusennau sy’n gweithio yn eu cymunedau, ac fel dosbarth, byddant yn dewis elusen i’w chynrychioli.

Cyfarfod

Bydd elusennau’n cael gwahoddiad i gwrdd â’r dosbarth, er mwyn i fyfyrwyr allu dysgu mwy am eu gwaith a sut y gallant eu helpu.

Cynllunio a chyflawni

Bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn cyflawni ymgyrch gymunedol (codi arian, codi ymwybyddiaeth, gwirfoddoli) i gefnogi eu helusennau.

Cyflwyno

Bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau siarad cyhoeddus ac yn creu cyflwyniadau creadigol ynglŷn â gwaith eu helusen a’r hyn y mae eu dosbarth wedi’i wneud i’w chefnogi.

Rownd Derfynol yr Ysgol

Bydd un grŵp yn cael ei ddewis i gynrychioli pob dosbarth yn Rownd Derfynol First Give eich ysgol. Bydd panel o feirniaid yn marcio pob dosbarth yn seiliedig ar eu hymgyrch gymunedol a’u cyflwyniadau. Bydd y dosbarth buddugol yn ennill grant First Give o £1,000 ar gyfer eu helusen.

Profiad o Rownd Derfynol yr Ysgol

Mae Rowndiau Terfynol First Give yn ddathliad o waith y gr?p blwyddyn cyfan. Maen nhw’n gyfle i fyfyrwyr sefyll ar eu traed a siarad am y materion sydd o bwys iddyn nhw ac i arddangos eu hymgyrch gymunedol. Bydd pob ysgol yn cynnal y Rownd Derfynol ychydig yn wahanol, ond maen nhw’n ddigwyddiadau llawn ysbrydoliaeth!

Beirniaid Rowndiau Terfynol yr Ysgolion

Mae’r panel beirniaid ar gyfer Rowndiau Terfynol fel arfer yn cynnwys staff o’r ysgol yn ogystal ag aelodau o’r gymuned leol a wahoddir gennym ni. Ar hyn o bryd, nid oes modd i ni drefnu bod beirniaid allanol yn mynychu’r digwyddiadau, ond os hoffech chi fynegi diddordeb mewn beirniadu yn y dyfodol, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

Cysylltwch â ni

Astudiaeth achos Myfyriwr

Dathlu ymgyrch gymunedol gan bob ifanc yn Ark Acton Academy

Myfyriwr, Ark Acton Academy

Mae’r Rownd Derfynol yn Ark Acton Academy bob amser wedi bod yn ddigwyddiad cyffrous yng nghalendr yr ysgol. Mae’n gyfle blynyddol i fyfyrwyr siarad am y pethau sydd o bwys iddyn nhw. Bu myfyrwyr yn cymryd rhan mewn ymgyrch gymunedol i godi ymwybyddiaeth ac arian tuag at yr elusennau a ddewiswyd ganddynt. Ar ben hynny, llwyddodd y dosbarth buddugol, a oedd yn cefnogi’r elusen leol Acton Homeless Concern, i drefnu casglu dillad cynnes a rhoddion eraill er budd lloches yr elusen ar gyfer pobl ddigartref.

Fy hoff ran o gymryd rhan yn rhaglen First Give oedd y Rownd Derfynol. Dyma’r foment pan ddaeth popeth at ei gilydd, ac fe gawsom ni’r cyfle i rannu sut wnaeth ein dosbarth cofrestru helpu ein helusen.

Eisiau darganfod mwy?

Cysylltwch â’n tîm i ddarganfod sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cysylltwch â ni