Grymuso pobl ifanc; sbarduno cydwybod gymdeithasol.

Ers lansio yn 2014 gyda llond llaw o ysgolion yn Llundain, rydym ni bellach yn gweithio gyda bron i 200 ysgol ar draws Cymru a Lloegr bob blwyddyn – mae hynny’n bron i 35,000 o bobl ifanc!

Mae ein tîm yn cynnwys cyn-athrawon a phobl gydag ystod eang o brofiad o fewn y sector elusennol, ac mae pob un ohonynt wedi ymrwymo i sicrhau bod First Give yn cyflawni ei nod ac yn bodloni anghenion pobl ifanc, athrawon, elusennau ac arianwyr!

Sgroliwch i lawr y dudalen i gwrdd â’r tîm, gweld y gwerthoedd sy’n sylfaen i’n sefydliad, a dysgu am y Ddamcaniaeth o Newid sy’n arwain popeth yr ydym ni’n ei wneud.

Ein tîm

Louisa Searle Cyfarwyddwr
Isaac Jones Pennaeth Rhaglenni
Georgia Bennett Rheolwr Rhaglen
Freya Pinto Rheolwr Rhaglen
Rhiannon Youssef Rheolwr Rhaglen
Sophie Standring Rheolwr Rhaglen
Loz Whetton Arweinydd Partneriaethau a Chyfathrebu
Luke Williams Gweinyddwr Partneriaeth a Chyfathrebu

Ein Gwerthoedd

Rydym ni’n adnabyddus am fod yn: Anhunanol

Dewch i ni ddechrau o’r dechrau: Ni fyddai rhaglen First Give yr un fath pe na fyddai’n canolbwyntio ar ymgyrchoedd cymunedol. Mae angen cymaint o newid sylweddol yn y byd sydd ohoni, a’n nod ni yw sbarduno trawsnewidiad mewn cymunedau lleol trwy fentergarwch pobl ifanc.

Rydym ni’n adnabyddus am: Ysbrydoli

Rydym ni’n sbarduno. Yn symbylu. Rydym ni’n dechrau proses ac yn gwthio’r cwch i’r dŵr. Ein rôl yw ysbrydoli newid o fewn ac ymysg pobl eraill – y cam cyntaf tuag at ffordd o fyw sy’n llai hunanol.

Rydym ni’n adnabyddus am ein gwaith: Grymuso

Mae pobl ifanc yn fwy na’r dyfodol yn unig – nhw yw’r presennol hefyd. Maen nhw’n hyderus, yn credu’n gryf yn eu barn eu hunain ac yn egnïol. Rydym ni’n credu yn eu gallu i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau, ac rydym ni eisiau bod yno i’w grymuso, eu cefnogi a dathlu eu llwyddiannau.

Rydym ni’n adnabyddus am: Gydweithio

Mae ein model yn ddibynnol ar weithio fel tîm. Wrth gwrs, mae ein perthynas gydag ysgolion yn rhoi mynediad i ni at y myfyrwyr, a’u gwaith tîm nhw gyda’u cymheiriaid a’u cysylltiadau gydag elusennau sydd eisoes yn weithgar yn eu cymunedau y maen nhw’n gallu cyflawni mwy.

Rydym ni’n adnabyddus am: Broffesiynol

Mae First Give yn brofiadol, yn bersonol ac yn ddibynadwy. Rydym ni’n ymgysylltu gydag ystod eang o bobl ac mae’n hanfodol ein bod yn hawdd siarad â ni ac yn broffesiynol er mwyn gallu adeiladu ymddiriedaeth o fewn y perthnasau hyn.

Ein Damcaniaeth Newid

Mae ein Damcaniaeth Newid yn ddisgrifiad o sut yr ydym ni’n credu y gallwn sicrhau’r effaith yr ydym yn dymuno ei chael. Yma yn First Give, rydym ni eisiau gweld pobl ifanc llawn cymhelliant sy’n barod i ddefnyddio eu sgiliau i wella bywydau eraill o fewn eu cymunedau.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol diweddaraf ar Ymgyrchoedd Cymunedol ymysg pobl ifanc yn nodi bod 82% o bobl ifanc 10-20 mlwydd oed yn pryderu am wneud y byd yn lle gwell. Ond mae’r nifer o bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn ymgyrchoedd cymunedol wedi lleihau flwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda nifer yn yr arolwg yn dweud bod hynny oherwydd diffyg mynediad a chyfleoedd.

Yma yn First Give, rydym ni’n credu y dylai pob person ifanc gal cyfle i gymryd rhan mewn ymgyrch gymunedol ystyrlon. Mae cymryd rhan mewn ymgyrch gymunedol ar gyfer pobl ifanc yn arwain at fudd deuol i’r gymuned ac i’r bobl ifanc. Mae’r cysyniad hwn o fudd deuol yn ganolog i’n dull gweithredu a’r effaith yr ydym ni’n dymuno ei sicrhau.

Gallwch lawr lwytho ein diagram Damcaniaeth Newid isod i weld sut yr ydym ni’n gweithio. Mae’n dangos ein:

Gweithgaredd – yr hyn yr ydym ni’n ei wneud

Dulliau o newid – yr hyn y mae pobl yn ei feddwl, ei deimlo neu ei wneud o ganlyniad i’n gweithgareddau. Dyma’r hyn sy’n sbarduno deilliannau.

Deilliannau – canlyniadau ein gweithgareddau

Effaith – yr effaith hirdymor yr ydym ni eisiau ei sicrhau

Lawr lwythwch ein diagram Damcaniaeth Newid yma.

Ein harianwyr cyntaf

Ein partneriaid ariannu yw